ภาควิชา จิ ต วิ ท ย า   คณะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ภูมิใจเสนอ

 

 

"เพราะเรา(ไม่)ต่างกัน"

คุณคิดว่า

....เราต่างกัน....

หรือ

....เราไม่ต่างกัน....

 

 

 แล้วมาหาคำตอบกันที่....ค่ายจับจิต 5 :)

♥ Humans see what they want to see ― Rick Riordan, The Lightning Thief 

 

download ระเบียบการค่ายจับจิต 5

download ใบสมัคร และคำถาม

 

หรือ 

 


( ไฟล์ rar : ระเบียบการ + ใบสมัครและคำถาม )
****กรุณา.... ขอความกรุณา! อ่านระเบียบการให้เรียบร้อยก่อนจะทำการกรอกใบสมัครและตอบคำถาม หากมีข้อสงสัย
ซึ่งไม่มีคำตอบในระเบียบการหรือไม่มั่นใจในส่วนไหนสามารถสอบถามได้****

 

 

 

> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2558 <

 

วันค่าย 23 - 25 ตุลาคม 2558

 

 

ค่ายแนะแนวจิตวิทยา สำหรับ น้อง ๆ ม.ปลาย ทุกสาย

ที่มีความสนใจจะก้าวเข้าสู่เส้นทางนักจิตวิทยาในอนาคต

พบกับกิจกรรม สร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง

 

ตลอด 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  

 

:maruko1:

 

 

official teaser
   


ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกค่ายจับจิต 5

หนังสือที่ระลึกค่ายจับจิตครั้งที่ 4

Download
P S Y B O O K l JUBJIT4
P S Y B O O K l JUBJIT4
ค่ายจับจิตครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Psybook JUBJIT4.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Let’s Be Friends! :):))


ส่งต่อข่าวค่ายจับจิตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ :-D

T H E   O F F i C i A L   W E B S i T E   O F J U B J I T   C A M P   TU  2 0 1 5  ^♥^